Loading... (0%)

Lihula gümnaasium elab ja hingab täiel rinnal

21 June 2015
Lihula Eurovisiooni publiku lemmik, 8. klass

Lihula Eurovisiooni publiku lemmik, 8. klass. Foto: Erakogu

Visioonina kirjas olev lause “Oleme tuntud ja tunnustatud üld- ja loodusharidust andev gümnaasium, piirkonna hariduselu keskus, mis kooskõlas keskkonna ja kogukonna vajadustega toetab elukestvat õpet” on saanud meie igapäevase töö aluseks.

Looduskallakuga kool

Hea meel on selle üle, et meie õpilaste arv püsib 210 piirimail. Maakoolide seas oleme suur kool. 2014. aastal 10. klassi astunud 20 õpilast, lisaks mittestatsionaarsed õppurid, kinnitasid veendumust, et Lihulas on gümnaasium vajalik ning nii õpilased kui nende vanemad usuvad siit saadava hariduse kvaliteeti.

Kuigi otsest õppesuundadeks jagamist seadused enam ei nõua, peame end endiselt looduskallakuga kooliks, ent muutuste tuules oleme paindlikud ja seda, kust üks teemade valdkond lõppeb ja teine algab, on üha raskem eristada.

Kaasaegne tehnika ning praktiline õpe

Muutunud maailm on toonud kaasa uued ootused õpetajate tööle ja laste õppimisele ning ajaga on vaja kaasas käia. Selleks oleme kaasajastanud algklasside õppetingimusi, sisustades need kvaliteetse heli- ja esitlustehnikaga. Samuti peame oluliseks praktilist õppimist, kogemusõppe päevi ja väljasõite. Lisaks oleme hulgale spordihuvilistele pakkunud võimalust end proovile panna väljaspool kooli ja kodumaakonda. Olümpiaadidel oleme sel õppeaastal osalenud innuga ja saavutanud häid kohti. Eriti usinad on olnud just põhikooli klasside õpilased ja õpetajad. Oluline osalemise eeldus on õpetaja valmisolek ja julgus olla võistlevale lapsele ise sohvriks, veel üks lisaroll, millega maakooli õpetaja peab arvestama, kui tahta “pildis olla”.

Valikkursused ja koostöö kogukonnaga

Selleks, et pakkuda gümnaasiumi noortele valikkursusi, oleme otsinud erinevaid inimesi pidama huvitavaid loenguid ja oleme ka ennast koolitanud. Kui meie kogukonnas on inimesi, kel on erioskus, millest saab valikkkursusi kokku panna, oleme neist väga huvitatud. Tegelikult lausa januneme selliste inimeste järele ja ootame infot, et koostööd teha.
Koostöö on ka kogu meie senise tegevuse märksõna nii õpilastevahelises, kogukonnapõhises, kool-kodu suhetes kui ka erinevate projektide tulemuste mõõtmes. Põhikooli osas on kõige keerulisem vastata murduva lapse muutuvatele ootustele ja lootustele.  Siin on oluliseks eelduseks lapsevanema ja kooli vaheline teineteise mõistmine ja valmisolek koostööks, et jõuda õigel ajal appi ja märgata noort tema mures.

Mitmekesine huvitegevus

Huvitegevuses oleme endiselt mitmekesised, koolis tegutseb 15 ringi. Uutena on oma koha leidnud kitarriring ja neidude käsitööring. Projekti „100 tamme“ koordineerib Marje Loide. Jätkuvalt töised on tütarlastekoor Reede, mudilaskoor, võrkpall, jalgpall, maadlusring, saalihoki, lauatennis, mälumäng, koolileht Tikker, kodutütred ja noorkotkad, liiklusring. Puudust tunneme tütarlaste ja miks mitte ka noormeeste tantsulisest liikumisest.

Õpilaste ühistegevustest väärib esiletõstmist sõbrapäeva tähistamine koos valitud sõprusklassiga. Esimest korda panid ÕE-noored end proovile algklassiõpilastele küünlapäevaürituse organiseerimisel. Meeldiva kogemuse võrra said õpilased rikkamaks, kui 10. ja 11. klassi noored viisid läbi koolikaaslaste hulgas inimeseõpetuse tunni „Eluterve elustiil“. Samuti on noorte hulgas populaarne omaalgatuslike tegevuste viljelemine: koolibändid, sõpruskondade spordiringid, laadad jms. Sündmuste kulminatsiooniks oli kevadine Lihula Eurovisioon, millega meie tänane koolipere end Lihula ajalukku kirjutas.

Stabiilne kaader

Heaks näitajaks võib pidada seda, et viimasel ajal on koolis stabiilne kaader. Vahetust on vähe ja vajadusel oleme leidnud vajalikud spetsialistid. Töötajatega toimuvad iga-aastased arenguvestlused, kus saab rääkida nii edusammudest kui kitsaskohtadest. Ka saab selle kaudu planeerida koolitusvajadust. Heaks kollektiivi siduvaks võimaluseks on ühiskoolitused vähemalt 2 korda aastas.

Murekohad ja arengupotentsiaal

Murekohad on endiselt amortiseerunud spordihoone ja lõpetamata staadioni ehitus. Koolihoone ise on vananev ja vajab fassaadi soojustust.

Keemia ja füüsika klass vajavad kaasaegsemat sisustust. Arvutiklassi masinad on võimekad, kuid nõudmised neile tehnoloogilisest arengust sõltuvalt tõusevad iga päevaga. Õpilaskodu on kasutanud ainult käputäis noori, kuid samas on see vajalik ettevõtmine. Ajal, mil hariduselu lisavõimalusi pakub Euroopa rahastus, on Lihula gümnaasium kaasatud Erasmus+ liikmeskoolina rahvusvahelisse projekti. Meie koolist on haaratud tegevusse 4.-8.klass. Euroopa Noored rahastusega toetati Eurovisiooni korraldamist.

Erivajaduslike õpilastega toimetulemiskes pingutame igapäevaselt, avatud on kaks HEV õpilaste klassi, mis väga suuresti toetavad erivajadustega laste õpet nende vajadustest lähtuvalt. Kuid siiski oleme sunnitud mõne õpilase nimekirjast kustutama põhiharidust omandamata, kusjuures neile on rakendatud kõik seadusest tulenevad meetmed. Sellest on loomulikult kahju, kuid teeme oma parima, mida oskame ja suudame. Kasutame erinevaid võimalusi majas sees ning oleme edukalt kaasanud maakondliku Rajaleidja tugikeskuse spetsialiste. Rahulolu küsitlustest, mida sel kevadel koolis läbi viisime andsid tagasisideks, et meiega ollakse suures pildis rahul.

Kogukond ja koostööpartnerid

Kogukonnapõhine koostöö on hoogu kogumas. Läbi aastate oleme kultuurimajaga koostööd teinud, mitmed ettevõtmised on ellu kutsutud Lihula muuseumiga ühiselt (mihkl-,mardi- ja vastlapäev), samuti Elamusaasta kontsert „Naised köögis“. Lihula raamatukogu kirjandustunnid, näituste avamised ja kohtumis-lektooriumid on olnud sel õppeaastal tihenenud koostöö märksõnadeks. Naaberkoolidega oleme korraldanud ühised spordipäevi, käinud vaatamas teatrietendusi teinud õpilasvahetusi Virtsu PK-ga.

Kaitseliit, Lääne Politseiprefektuur, Päästeamet, Maanteeamet,kohalikud ettevõtjad/ettevõtted ja firmad on kooli alati oodatud. Lihula muusika-ja kunstikool on paljude õpilaste koolipäeva jätkumise tänuväärne osa. Lisaks huviharidusele on huvikooli õpilased saanud osaleda paljudes rahvusvahelistes projektides ning külastada erinevaid riike. Alati on muusika- ja kunstikoolis õppivaid õpilasi võimalik paluda esinema kooli pidudele.

Panustades energiat ja aega

Ainult nii – panustades eesmärgi saavutamisse energiat ja väärtuslikku aega, on võimalik jõuda suurepäraste tulemusteni. Ja Lihula gümnaasiumi õpilaste olümpiaadide, spordivõistluste ning taidluses saavutatu põhjal võime öelda, et LIHULA GÜMNAASIUM ELAB JA HINGAB TÄIEL RINNAL!


Janar Sõber
Lihula gümnaasiumi direktor

Artikkel ilmus Lihula Teataja juunikuu numbris

Admin - post author

No other information about this author.