Loading... (0%)

Lihula vallavanem oli kutsutud koostööfoorumi “Turvalised kogukonnad – turvaline Eesti” paneeldiskussiooni

14 October 2015

Foto: Marvel Riik, Harju Elu

Eelmisel nädalal toimus Rae kultuurikeskuses koostööfoorum “Turvalised kogukonnad – turvaline Eesti”, mille paneeldiskussiooni oli ühe külalisena oli kutsutud ka Lihula vallavanem Varje Ojala-Toos.

Riiklik siseturvalisuse tegevuskava

Siseministeeriumi korrakaitse- ja migratsioonipoliitika asekantsler Raivo Küüt kandis foorumil ette riikliku siseturvalisuse tegevuskava aastateks 2015-2020, mis keskendub neljale teemale:

 

 

 

  • turvalisuse tagamine on terviklik;
  • turvalisus  algab meist endist;
  • kõige mõistlikum on õnnetusi ennetada;
  • oluline on jõuda teadmiste põhiselt probleemide põhjusteni ja need koostöös lahendada

Kogukonnakeskne turvalisuse mudel

Siseriiklik turvalisuse tegevuskava näeb ette, et turvalisuse tagamine on terviklik ning nõuab paljude asutuste ja inimeste ühist panust. Kogukonnakeskne lähenemine on koostöö ja koosmõju süsteem riikliku ja kohaliku tasandi vahel.

Selleks on vaja arendada ja rakendada kogukonnakeskset turvalisuse mudelit, mille järgi peaks kohalik kogukond kokku kutsuma ümarlaua, koos välja selgitama kohalikud probleemid ja leidma neile lahendused. Kogukonnapõhise turvalisuse mudeli ellurakendamine seisneb suuresti selles, et igaüks mõistab oma rolli ja kohta turvalisuse tagamisel ning on valmis selleks panustama. Niisugune lähenemine toimib ühtlasi ka tõhusa ennetustööna.

Lihula on õigel teel

Lihula vald on eelpool kirjeldatud põhimõtteid järgides tegutsenud juba alates 2014. aasta veebruarist, mil kutsuti kokku esimene turvalisuse ümarlaud, kus osalesid erinevad osapooled – aktiivsete kodanike, vallavalitsuse, vallavolikogu, kooli ja õpilasomavalitsuse, politsei, kaitseliidu ning päästeameti esindajad.
Kaasatud olid erinevad inimesed, kelle töö on otseses või kaudses seoses turvatunde loomise ja tagamisega ning kodanikud, kellele see teema korda läheb. Praeguseks toimuvad need kohtumised regulaarselt kaks korda aastas.

Esimese ümarlaua tulemusel valmis Lihula valla turvalisuse tegevuskava, mille täiendamine, elluviimine ja monitoorimine on pidev protsess. Selle aasta lõpuks valmib Lihula valla liikluskorralduskava, saavad lammutatud kaks varisemisohus korrusmaja,  parendatakse valgustust – need on konkreetsed turvalisust puudutavad näited, mis on ühiselt loodud tegevuskavast ka reaalselt töösse jõudnud.

Lisaks on vald seadnud prioriteediks infovahetuse kiiruse ja kvaliteedi tõstmise. Nii näiteks lõi Lihula sel aastal uudisteportaali Lihula Teataja, mille üheks rubriigiks on “Ohutus”, kus kajastatakse turvalisust puudutavaid teemasid.

“Kogu selle tegevuse taga on reaalne vajadus ja küsimus, mida meie ise, nii valla juhtide kui ka kodanikena, saame ära teha. Mis on need asjad, mis sõltuvad meist endist ja mis osas saame ise panustada,” kirjeldas Lihula vallavanem Varje Ojala-Toos, kes oli foorumine kutsutud jagama Lihula kogemuslugu kui positiivset näidet kogukonnakesksest turvalisuse mudelist.
“Niisugune koostöö saab tekkida ja toimida ainult siis, kui on olemas inimesed, kes on valmis kaasa mõtlema ja panustama ning selles mõttes on meil Lihulas väga hästi, kuna need inimesed olemas. Ainult niimoodi, üheskoos, saab kogukonna turvalisuse nimel tööd teha.”

Foto: Marvel Riik, Harju Elu

Paneeldiskussioon

„Me pole vastutavad mitte ainult selle eest, mida teeme, vaid ka selle eest, mida tegemata jätame.“ Molière

Paneeldiskussiooni olid kutsutud: Margus Tsahkna, sotsiaalkaitseminister; Raivo Küüt, Siseministeeriumi korrakaitse- ja migratsioonipoliitika asekantsler; Kaupo Rätsepp, Harjumaa Omavalitsuste Liidu esimees ja Harku vallavanem; Demis Voss, Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskuse juhataja; Liia Hänni, E-riigi Akadeemia vanemekspert e-demokraatia valdkonnas; Taavi Hollman, Eesti Metodisti Kiriku superintendent; Tõnu Urva, Saue linnapea; Andres Laisk, Saue vallavanem; Varje Ojala-Toos, Lihula vallavanem; Toomas Vitsut, Riigikogu liige.

Foorumi eesmärk oli elanike laiem kaasamine turvalisuse tagamisse. Turvalisus saab alguse sellest, et inimesed hoolivad endast, oma lähedastest, ümbritsevast keskkonnast, oma linnast ja vallast ning riigist.

 

Kristi Märk
Lihula info- ja arenguspetsialist

 

Lisainfo:
Lihulas toimus turvalisuse ümarlaud
Arvamusfestival: Lihula vallavanem ja koolidirektor osalevad paneeldiskussionis

Admin - post author

No other information about this author.