Loading... (0%)

Lihula valla ühenduste tegevustoetuse taotluste tähtaeg on 1. november

09 October 2017

Nagu igal aastal, on ka sel korral 1. november see tähtaeg, mil ühendused saavad Lihula vallalt taotleda tegevustoetust, mida võib kasutada ka muudest fondidest ja programmidest rahastatavate projektide oma- ja kaasfinantseeringu katteks.

2018. aastaks saavad tegevustoetust taotleda mittetulundusühingud ja sihtasutused ja seltsingud, kelle põhikirjaliste või lepingujärgsete eesmärkide hulka kuulub Lihula valla kultuuri-, noorsoo- ja spordialase tegevuse arendamine, elukeskkonna parendamine või kohaliku omaalgatuse arengule kaasa aitamine.

Toetuse taotluse esitamise eelduseks on see, et ühingul ei ole aruande- ega maksuvõlga.

Nõuded taotlejale

  1. Taotluse tegevustoetuse saamiseks võivad esitada järgmised mittetulundusühingud ja sihtasutused:
    • kes on registreeritud ja tegutsevad Lihula valla haldusterritooriumil ja kelle põhikirjaliste eesmärkide hulka kuulub Lihula valla kultuuri-, noorsoo- ja spordialase tegevuse arendamine või elukeskkonna parendamine või kohaliku omaalgatuse arengule kaasa aitamine;
    • kes on registreeritud ja tegutsevad põhiosas väljaspool Lihula valda, kuid kelle tegevusest saavad Lihula valla elanikud olulist kasu.
  2. Taotluse ühekordse toetuse saamiseks võib esitada mittetulundusühing, sihtasutus ja seltsing, kelle põhikirjaliste või lepingujärgsete eesmärkide hulka kuulub Lihula valla kultuuri-, noorsoo- ja spordialase tegevuse arendamine või elukeskkonna parendamine või kohaliku omaalgatuse arengule kaasa aitamine.
  3. Toetust ei anta aruande- ega maksuvõlglastele ega neile taotlejatele, kellele on esitatud nõue toetuse tagasi maksmiseks ja kes pole seda teinud.

Toetust taotletakse, antakse ja kasutatakse

  1. tegevustoetusena mittetulundusühingutele ja sihtasutustele nende igapäevase tegevuse ja üldkulude toetuseks; toetus eraldatakse üheks eelarveaastaks;
  2. ühekordse, projektipõhise toetusena mittetulundusühingutele, sihtasutustele ja seltsingutele; toetuse kasutamise aeg on kuni üks aasta.

Lisainfo ning toetuse taotlemise avaldus: Lihula valla eelarvest ühenduste toetamise kord

 

 

Droonifoto: Ragner Sildre

Admin - post author

No other information about this author.