Loading... (0%)

MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Selts kuulutab välja projektitoetuste taotlusvooru

24 July 2017

MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Selts kuulutab välja EMKF meetme “Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine” 2017 aasta teise taotlusvooru.

Projektitoetuste taotlusi võetakse vastu järgmistest tegevussuundades:

 • Kalavarude taastootmine ja kudealade taastamine. Toetusvahendite maht 40 588€
 • Kalandus/merendus traditsioonide edendamine ja sotsiaalse heaolu edendamine. Toetusvahendite maht 66 118€

Projektitoetuste taotlusi võetakse vastu 25.-29. september 2017

Projektitoetuste taotlusi saab esitada:

 • Paberkandjal MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Seltsi kontoris aadressil Haapsalu Nurme 2 kell 9.00 – 16.00
 • Posti teel võib taotlusdokumendid saata aadressil Haapsalu 90501 Nurme 2
  • Posti teel saadetud taotlused peavad kandma hiljemalt 29. septembri postitemplit
 • Digitaalselt allkirjastatud taotlusi võib saata e-posti aadressil info@lrs.ee
  • Digitaalselt allkirjastatud taotlusi võetakse vastu kuni 29. septembri kella 19.00

Taotlusvormid leiab ühingu koduleheküljelt www.lrs.ee alajaotusest taotlusvormid ja nõutavad dokumendid või PRIA koduleheküljelt www.pria.ee

Projektitoetust saavad taotleda:

 • Kalavarude taastootmise ja kudealade taastamise tegevussuund
  • KOV-d, MTÜ-d või SA-d, kelle põhikirjaline eesmärk on kalavarude kaitse ja säilitamine
 • Kalandus/merendus traditsioonide edendamise ja sotsiaalse heaolu edendamise tegevussuund
  • KOV-d, kalandussektori MTÜ-d ja SA-d, kalandussektori välised MTÜ-d ja SA-d
  • Projektitoetust saavad taotleda need juriidilised isikud kelle asu- või tegevuskoht on Läänemaal (Hanila, Lihula, Ridala, Martna, Lääne-Nigula, Noarootsi, Nõva, Vormsi) vallas või Haapsalu linnas
  • Täpne loetelu juriidilistest isikutest ja omafinantseeringu määradest leiab ühingu koduleheküljelt www.lrs.ee alajaotusest projektitoetused

Projektitaotluste hindamine

Esitatud taotlusi hindab MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Seltsi üldkogu poolt kinnitatud 9 liikmeline hindamiskomisjon alljärgnevate kriteeriumite alusel:

 • Üldised hindamiskriteeriumid
  • Projekti kooskõla Läänemaa rannakalanduse strateegia eesmärkidega
  • Kavandatud tegevuste kaudu loodav kasu kaluritele, rannakalandusele ja Läänemaa rannakalanduse piirkonnale
  • Kavandatud investeeringute ja tegevuste elujõulisus
  • Projektitaotluse sisemine sidusus ja süsteemne läbimõeldus
  • Projekti teostatavus ja kindlustatus inimkapitaliga
 • Teljespetsiifilised hindamiskriteeriumid
  • Kalavarude taastootmine ja kudealade taastamine:
   • Kavandatud tegevused tuginevad uuringutele ja kalateadlaste eksperthinnangutele
   • Investeeringuobjekt on märgitud Keskkonnaameti või Keskkonnaministeeriumi perspektiivsete kudealade nimistusse ning investeeringule on saadud Keskkonnaameti pädeva ametniku hinnang ja kooskõlastus
  • Kalandus/merendus traditsioonide edendamine ja sotsiaalse heaolu edendamine:
   • Kavandatud tegevused on suunatud laiale isikute ringile
   • Kavandatud tegevused aitavad kaasa kalandus ja merendus traditsioonide säilimisele ja edendamisele

Hindepunkte taotlustele antakse 0-5. Taotluste paremusjärjestus moodustub saadud hindepunktide aritmeetilisest keskmisest.

Paremusjärjestusse ei asetata neid taotlusi, mille hindepunktide aritmeetiline keskmine on alla 3
hindepunkti

Taotluste, mille toetuse maht ületab 60 000 euro piiri paremusjärjetuse kinnitab ühingu üldkogu
Taotluste, mille toetuse maht jääb alla 60 000 euro piiri paremusjärjetuse kinnitab ühingu juhatus

Projektitaotluste detailse hindamiskorra ja kriteeriumitega saab tutvuda ühingu koduleheküljel projektitoetuste alajaotuses.

Konsultatsioonivõimalused

Info ja konsultatsioonid: 528 6024 / 5301 9815 / info@lrs.ee või MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Seltsi kontoris aadressil Haapsalu Nurme 2 äripäeviti. Kohtumised palume eelnevalt kokku leppida.

Valiku erinevatest abimaterjalidest taotluse koostamiseks leiab ühingu koduleheküljel www.lrs.ee alajaotusest abimaterjalid ja nõustamisvõimalused.

 

Päise pilt: Kristina Kukk

Admin - post author

No other information about this author.