Loading... (0%)

Moodustuva Lääneranna valla esindajad osalesid e-Riigi Akadeemia mõttekojas

06 June 2017

Eile, 5. juunil toimus Vatla mõisahoones tulevase Lääneranna valla esindajate ja e-Riigi Akadeemia ekspertide mõttekoda, kus arutleti kohaliku valitsemise võtmeküsimusi. Nimelt on Lääneranna üks kahest omavalitsuspiirkonnast Eestis, kes valiti E-riigi Akadeemia projekti “Avatud valitsemine ühinevates omavalitsustes” partneriks.

Veel mõned kuud ja  kohalike valimiste järgselt tekib Lääneranna vald. Senised Hanila, Koonga, Lihula ja Varbla vald on ühinemislepingus uue valla eesmärgiks püstitanud suurema esindus- ja osalusdemokraatia, paremad võimalused elanikele rääkida kaasa ja otsuseid langetada omavalitsusüksuse toimimise ja arendamise jaoks olulistes küsimustes.

Just sellest eesmärgist lähtuvalt otsiti vastuseid ühises mõttekojas, kus arutlusele tulid järgmised küsimused:

  • kohaliku võimu tegevust puudutava teabe avalikustamine;
  • dialoog kogukonnaga otsuste ettevalmistamisel;
  • kodanikuaktiivsuse,  sealhulgas külaliikumise toetamine;
  • koostöö kogukonnaga avalike teenuste osutamisel;
  • noorte osalemine kogukonnaelus;
  • elanike internetikasutuse arendamine.

Mõttekojas osales ühtekokku 20 inimest kõigist neljast ühinevast vallast. Kohal olid liituvate valdade vallavanemad ning volikogude esimehed ning esindajad. Lisaks külaseltside eestvedajad, Lihula Gümnaasiumi õpilasesinduse esindajad, haridusasutuste juhid, vallaametnikud ja inimesed muudelt elualadelt. Lihula vallast osales mõttekojas 10 esindajat.

Päeva modereerisid e-Riigi Akadeemia projekti ekspert Liia Hänni ning projektijuht Kristina Reinsalu, MTÜ Kodukant Harjumaa juhatuse esimees Anneli Kana ja Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liidu juhataja Maris Jõgeva.

Ühiselt sai paberile pandud mitu uue valla esindus- ja osalusdemokraatia parendamise mõtet ja ideed, mis vormistatakse ametlike ettepanekutena ning esitatakse kooskõlastamiseks liituvate omavalitsuste volikogudele.

Projekti “Avatud valitsemine ühinevates omavalitsustes” raames on E-riigi Akadeemia eestvedamisel toimunud kokkusaamised, arutelud, Mõttekoda ning läbi viidud küsitlus ja hetkeolukorra kaardistus. Projekti lõpptulemusena koostatakse konkreetsed ettepanekud Lääneranna volikogule, kuidas avalikult ja koostöös kogukondadega kohalikku võimu teostada.

 

Tekst ja fotod: Kristina Kukk

Admin - post author

No other information about this author.