Loading... (0%)

Tööpakkumised: Lääneranna Vallavalitsus võtab teenistusse kolm spetsialisti

21 December 2017

Lääneranna Vallavalitsus võtab teenistusse ehitusspetsialisti, haridus- ja kultuuritöö spetsialisti ning lastehoolekande spetsialisti. Kandideerimise tähtaeg on 5. jaanuar 2018.

Ehitusspetsialist

Ametikoha põhieesmärk on ehitusseadustiku ja muude ehitusalaste õigusaktide nõuete täitmise tagamine Lääneranna vallas.

Peamised ülesanded: ehitusprojektide, ehitus- ja kasutusloa taotluste menetlemise korraldamine ning vastavate lubade väljastamine; ehitus- ja kasutusteatiste menetlemine; ehitusprojektide nõuetele vastavuse kontrollimine ja ehitusprojektide kooskõlastamiste korraldamine; ehitusalaste õigusaktide eelnõude väljatöötamine; projekteerimistingimuste taotluste menetluse korraldamine ja vastavate eelnõude väljatöötamine; valla omanduses ja kasutuses oleva vara parendamiseks vajalike ehitusööde mahtude kalkuleerimine ja vajadusel riigihanke hankedokumentatsiooni koostamine; kodanike vastuvõtu korraldamine ja ehitusalane nõustamine; valla arengukava ja üldplaneeringu väljatöötamisel osalemine; ehitisregistri pidamine.

Lisainfot leiate Töötukassa veebilehelt: Ehitusspetsialist

Haridus- ja kultuuritöö spetsialist

Ametikoha põhieesmärk on Lääneranna valla haridus- ja kultuurialase töö koordineerimine ja selle kvaliteetse toimimise tagamine ning valdkondade arengusuundade kavandamine.

Peamised ülesanded: Lääneranna valla üldhariduskoolide, koolieelsete lasteasutuste ning huvikoolide tegevuse koordineerimine ning nende nõustamine hariduskorralduslikes küsimustes; valla haridusvaldkonna analüüsimine ja arengusuundade väljatöötamise koordineerimine; valla haridusasutuste omavahelise ja organisatsioonide koostöö loomine ja arendamine haridusalaste õigusaktide eelnõude ettevalmistamine; koolikohustuslike laste üle arvestuse pidamine ja koolikohustuse täitmise jälgimine ning probleemküsimuste lahendamine; ülevallaliste haridusürituste koordineerimine ja vajadusel korraldamine.

Kultuuritöö põhiülesanneteks on kultuuriasutuste tegevuse koordineerimine ja osalemine kultuuripoliitika väljatöötamise protsessis, kultuurivaldkonna tegevuse analüüsimine, osalemine valla ja maakondlike kultuuriürituste ja -projektide korraldamises ning uute kultuuriprojektide algatamisel; oma valdkonna õigusaktide eelnõude väljatöötamine; mittetulundusühingute ja külaseltside nõustamine ja ühistegevuse koordineerimine.

Lisainfot leiate Töötukassa veebilehelt: Haridus- ja kultuuritöö spetsialist

Lastehoolekande spetsialist

Ametikoha peamised ülesanded: sotsiaalnõustamine, peredega juhtumipõhise töö ja asutustega võrgustikutöö kavandamine, korraldamine ja juhtimine, abivajaduse hindamisel tuginev toetuste määramine ning teenustele suunamine, lastekaitsetöö korraldamine, vanemliku hoolitsuseta laste kaitse ja nendele abi tagamine Lääneranna vallas, laste õiguste ja heaolu tagavate põhimõtete järgimine.

Lisainfot leiate Töötukassa veebilehelt: Lastehoolekande spetsialist

Kandideerimiseks vajalikud dokumendid palume esitada hiljemalt 5. jaanuaril 2018 Lääneranna Vallavalitsusele aadressil Jaama 1, Lihula linn, Pärnu maakond, 90302 või e-posti aadressil vallavalitsus@laaneranna.ee

 

 

Päise pilt: Freeimages.com

Admin - post author

No other information about this author.