Loading... (0%)

Kasari Kooli mälestuseks rajatakse tammeallee

02 May 2017

Kasari Kooli tee juures alustati vana, võsastunud, üle kasvanud ja haige papliallee uuendamisega. Tegemist on mitmeetapilise ettevõtmisega, mille käigus saab allee uue ilme.

Kasari Kooli tee allee uuendamise näol on tegemist osana vältimatutest munitsipaalteede servade hooldustöödest. Aastakümneid hooldamatust on viinud selleni, et teed on osaliselt läbimatud: puud takistavad teehooldetöid, kahjustavad liiklejaid ja teekatete seisundit.

Avaliku tee seisund peab vastama seisundinõuetele ja olema liiklejatele ohutu. Antud tee koormus ei ole küll suur, aga alternatiiv oleks selle liikluseks sulgemine. Raie puudutab samuti keskpingeliini kaitsetsooni ning võsaga ummistunud maaparanduskraavi. Üheks puude murdumise põhjuseks ongi kuivenduskraavide kinnikasvamisest tingitud liigniiskus.

Töid planeerides aimati avalikkuse kõrgendatud huvi ja selle ennetamiseks peeti nõu kohaliku kogukonna esindajatega. Üsna üksmeelselt otsustati, et puistu on väheväärtuslik, ohtlik ning selle eluiga on läbi. Ligikaudu veerand puudest oli murdunud ning maha tulnuks võtta vähemalt pooled. Alternatiivina kaaluti ka valikraie tegemist, kuid leiti, et tuulekoridoride avamise tulemusel toimub massiline tuulemurd, mis oleks tagajärjena veelgi masendavam. Lisaks ei ole hambuline allee ilus.

Kergliiklusteega piirnev osa, kus puud nooremad, jääb kasvama.

Asendusena on planeeritud alustada suletud Kasari kooli õpilaste poolt kasvama pandud tammede istutamist ja uue allee rajamist.


Papli näol on tegemist Eestis looduslikult mittekasvava pajulisega, mida kasutati kõrghaljastuse rajamiseks eelmise sajandi kuuekümnendatel tema kiire kasvu tõttu.

Kasari Kooli tee allee enne tööde alustamist

 

Tekst ja fotod: Kristina Kukk

Admin - post author

No other information about this author.