Loading... (0%)

Peagi avaneb hajaasustuse programmi taotlusvoor

29 March 2018

9. aprillil avatakse hajaasustuse programmi taotlusvoor. Programmi eesmärk on hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele tagada head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades. Taotlusi võetakse vastu käesoleva aasta 11. juunini. 

Programmist toetatakse järgmisi tegevusi:

 • majapidamises joogivee kättesaadavuse tagamine;
 • elamu heitvee nõuetekohase kanaliseerimist tagava süsteemi rajamine;
 • aastaringselt ligipääsetava juurdepääsutee rajamine;
 • leibkonna vajadustele vastava autonoomse elektrisüsteemi rajamine (tingimusel, et majapidamine ei ole liitunud elektrivõrguga).

Toetust saavad taotleda füüsilised isikud, kes vastavad kõigile järgmistele nõuetele:

 • taotleja alaline elukoht on 01. jaanuarist 2018 kuni toetuslepingu sõlmimiseni majapidamine, millega seotud projektile toetust taotletakse;
 • taotleja elukoht on rahvastikuregistri andmete kohaselt katkematult 01. jaanuarist 2018 kuni toetuslepingu sõlmimiseni majapidamine, millega seotud projektile toetust taotletakse;
 • taotlejal ei tohi olla riiklike või kohalike maksude osas maksuvõlga, välja arvatud juhul, kui see on ajatatud.

Projektil võib olla ka kaastaotleja(id). Kaastaotlejale kehtivad samad tingimused, mis taotlejalegi.

Maksimaalne toetus programmist on ühe majapidamise kohta 6500 eurot. Programmist eraldatud toetuseks loetakse ka viiel eelneval kalendriaastal programmist saadud toetuse summa. Taotleja ja kaastaotleja oma- ja kaasfinantseering peab kokku moodustama vähemalt 33,33% projekti kuludest.

Projekti ajalise kestuse arvestus algab toetuslepingu sõlmimisest ning projekti elluviimine peab olema lõppenud 31. oktoobriks 2019. Töid on lubatud alustada pärast seda, kui projekti osas on tehtud rahastamisotsus ning toetuse saajaga on sõlmitud toetusleping.

Kõik, kes soovivad toetust taotleda, saavad enne taotluse esitamist teha ära eeltööd: parimate tehniliste lahendustega tutvumine, rajatistele sobiva asukoha valik oma kinnistul, võimalike keskkonnakaitseliste piirangutega tutvumine, hinnapakkumiste küsimine (vähemalt kaks hinnapakkumist) jne.

Taotlus koos lisadokumentidega esitatakse allkirjastatuna paberil või digitaalselt Lääneranna Vallavalitsusele.

Programmdokumendis kehtestatud nõuetele vastavaid taotlusi saab esitada Lääneranna Vallavalitsusele alates 9. aprillist 2018 kas digiallkirjastatult e-posti aadressile vallavalitsus@laaneranna.ee või allkirjastatuna paberil aadressidel:

 • Lääneranna Vallavalitsus, Jaama tn 1, Lihula linn 90302 Pärnu maakond
 • Hanila teeninduskeskus, Keskuse tee 3, Kõmsi küla, 90102 Pärnu maakond
 • Koonga teeninduskeskus, Koonga küla, 88401 Pärnu maakond
 • Varbla teeniduskeskus, Varbla küla, 88201 Pärnu maakond

Taotluste esitamise viimane tähtpäev on 11. juuni 2018. 

Lääneranna Vallavolikogu 15. märtsi 2018 otsusega nr 50 on määratud toetatavate valdkondade prioriteetsus, alustades tähtsamast, järgmiselt:

 • veevarustussüsteemid;
 • kanalisatsioonisüsteemid;
 • juurdepääsuteed;
 • autonoomsed elektrisüsteemid.

Nõuetele vastavaid taotlusi hindab Lääneranna Vallavalitsuse poolt moodustatud komisjon. Nõuetele vastavaks tunnistatud taotlusi hinnatakse EAS-i poolt koostatud hindamisjuhendi alusel, võttes arvesse järgmisi kriteeriume:

 • investeeringu vajalikkus ning tegevuste ja kulude põhjendatus;
 • kuni 18-aastaste (k.a) majapidamises elavate isikute arv;
 • taotletava toetuse suurus kasusaaja kohta;
 • leibkonna jaoks laheneva kitsaskoha olulisus (lähtudes muuhulgas kohaliku omavalitsuse poolt seatud programmist toetatavate valdkondade prioriteetsusest).

Taotlusvorm avaldatakse EAS-i ja vallavalitsuse veebilehel taotlusvooru avamise tähtpäevaks.

Taotlusvormid ja programmi täpsemad tingimused on leitavad EASi veebilehelt

 

Lisainfo:

 

Fotod: Pixabay.com

Admin - post author

No other information about this author.